/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบฟอร์มการให้บริการของสำนักงานเขตธนบุรี

แบบฟอร์มการให้บริการของสำนักงานเขตธนบุรี

 
ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายเทศกิจ
ฝ่ายรายได้
ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ฝ่ายโยธา
ฝ่ายการศึกษา