เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการให้บริการของสำนักงานเขตธนบุรี

รายงานการจัดเก็บภาษีของเขตธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 (Up 2/9/2559)
รายงานสรุปยอดการประเมินและยอดการจัดเก็บภาษี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2559
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการ 151,000,000.00
ผลการประเมิน 133,137,473.34 (88.17 %)
ผลการจัดเก็บ 132,410,560.67 (87.69 %)
ลูกหนี้ค้างชำระ 318,076.46
ยอดชำระ 8,239.74 (2.59 %)
ภาษีบำรุงท้องที่
ประมาณการ 1,600,000.00
ผลการประเมิน 180,251.60 (11.27 %)
ผลการจัดเก็บ 1,471,664.47 (91.98 %)
ลูกหนี้ค้างชำระ 24,123.36
ยอดชำระ 5,321.06 (22.06 %)
ภาษีป้าย
ประมาณการ 16,200,000.00
ผลการประเมิน 12,904,752.40 (79.66 %)
ผลการจัดเก็บ 12,904,752.40 (79.66 %)
ลูกหนี้ค้างชำระ -
ยอดชำระ -