เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการให้บริการของสำนักงานเขตธนบุรี

รายงานการจัดเก็บภาษีของเขตธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 (Up 9/8/2559)
รายงานสรุปยอดการประเมินและยอดการจัดเก็บภาษี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการ 151,000,000.00
ผลการประเมิน 131,513,664.60 (87.10 %)
ผลการจัดเก็บ 131,057,421.50 (86.79 %)
ลูกหนี้ค้างชำระ 346,844.84
ยอดชำระ 28,768.38 (8.29 %)
ภาษีบำรุงท้องที่
ประมาณการ 1,600,000.00
ผลการประเมิน 161,643.70 (10.10 %)
ผลการจัดเก็บ 1,438,778.17 (89.92 %)
ลูกหนี้ค้างชำระ 27,391.06
ยอดชำระ 3,267.70 (11.93 %)
ภาษีป้าย
ประมาณการ 16,200,000.00
ผลการประเมิน 12,861,275.80 (79.39 %)
ผลการจัดเก็บ 12,861,275.80 (79.39 %)
ลูกหนี้ค้างชำระ -
ยอดชำระ -