Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการให้บริการของสำนักงานเขตธนบุรี

รายงานการจัดเก็บภาษีของเขตธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (Up 5/7/2559)
รายงานสรุปยอดการประเมินและยอดการจัดเก็บภาษี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการ 151,000,000.00
ผลการประเมิน 125,276,382.10 (82.96 %)
ผลการจัดเก็บ 121,876,599.86 (80.71 %)
ลูกหนี้ค้างชำระ 386,578.22
ยอดชำระ 39,733.38 (- %)
ภาษีบำรุงท้องที่
ประมาณการ 1,600,000.00
ผลการประเมิน 155,680.20 (9.73 %)
ผลการจัดเก็บ 1,405,905.79 (87.87 %)
ลูกหนี้ค้างชำระ 29,300.56
ยอดชำระ 1,909.50 (- %)
ภาษีป้าย
ประมาณการ 16,200,000.00
ผลการประเมิน 12,576,655.80 (77.63 %)
ผลการจัดเก็บ 12,574,495.80 (77.62 %)
ลูกหนี้ค้างชำระ -
ยอดชำระ -