เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการให้บริการของสำนักงานเขตธนบุรี

รายงานการจัดเก็บภาษีของเขตธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (Up 6/5/2559)
รายงานสรุปยอดการประเมินและยอดการจัดเก็บภาษี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการ 151,000,000.00
ผลการประเมิน 121,457,673.75 (80.44 %)
ผลการจัดเก็บ 111,517,097.91 (73.85 %)
ลูกหนี้ค้างชำระ 417,176.00
ยอดชำระ 30,598.38 (7.33 %)
ภาษีบำรุงท้องที่
ประมาณการ 1,600,000.00
ผลการประเมิน 147,930.90 (9.25 %)
ผลการจัดเก็บ 1,350,868.19 (84.43 %)
ลูกหนี้ค้างชำระ 29,899.56
ยอดชำระ 599.00 (2.00 %)
ภาษีป้าย
ประมาณการ 16,200,000.00
ผลการประเมิน 12,336,402.00 (76.15 %)
ผลการจัดเก็บ 12,167,066.00 (75.11 %)
ลูกหนี้ค้างชำระ -
ยอดชำระ -