เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการให้บริการของสำนักงานเขตธนบุรี

ข้อมูลทั่วไปและสถิติผู้มาขอรับบริการฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตธนบุรี ประจำเดือนเมษายน 2559 (Up 4/5/2559)
  

ข้อมูลทั่วไปและสถิติผู้มาขอรับบริการ
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตธนบุรี
(ประจำเดือนเมษายน 2559)

 
มีจำนวนหลังคาเรือน 53,480 หลัง
มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 112,376 คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 91,206 คน
แจ้งการเกิด 173 ราย
แจ้งการตาย 108 ราย
แจ้งการย้ายที่อยู่ 1,110 ราย
ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,872 ราย
ทะเบียนครอบครัว
- จดทะเบียนสมรส
- จดทะเบียนหย่า
- อื่นๆ

27 ราย
15 ราย
139 ราย
ทะเบียนชื่อบุคคล
- เปลี่ยนชื่อ
- ตั้งชื่อสกุล
- ร่วมชื่อสกุล

62 ราย
4 ราย
2 ราย
จดทะเบียนรับรองบุตร
บุตรบุญธรรม
9 ราย
0 ราย