Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการให้บริการของสำนักงานเขตธนบุรี

สถิติผู้มาขอรับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตธนบุรี ประจำเดือนมกราคม 2560 (Up 7/2/2560)

สถิติผู้มาขอรับบริการ
ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตธนบุรี
(ประจำเดือนมกราคม 2560)

 
งานทะเบียนราษฎร
          การกำหนดเลขหมายประจำบ้าน 25   รายการ
          การแจ้งรื้อบ้าน -   รายการ
          การแจ้งการเกิด 172   รายการ
          การแจ้งการตาย 90   รายการ
          การแจ้งย้ายเข้า 388   รายการ
          การแจ้งย้ายออก 602   รายการ
          การแจ้งย้ายภายในเขต 98   รายการ
          การแจ้งย้ายคนออกของคนที่ไปต่างประเทศ -   รายการ
          การเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน -   รายการ
          การจำหน่ายรายการบุคคล -   รายการ
          การแก้ไขรายการบุคคล 175   รายการ
          การจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน -   รายการ
          การจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ -   รายการ
          การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย -   รายการ
          การคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร 529   รายการ
 
งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
          การทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,959   รายการ
          การคัดรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน 19   รายการ
 
งานทะเบียนทั่วไป
          การจดทะเบียนสมรส 69   รายการ
          การจดทะเบียนหย่า 30   รายการ
          การจดทะเบียนรับรองบุตร 14   รายการ
          การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม -   รายการ
          การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม -   รายการ
          การบันทึกฐานะของภริยา -   รายการ
          การบันทึกฐานะแห่่งครอบครัว 3   รายการ
          การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อรอง 48   รายการ
          การตั้งชื่อสกุล 8   รายการ
          การอนุญาตหรือร่วมใช้ชื่อสกุล 4   รายการ
          การยกเลิกชื่อสกุล 6   รายการ
          การเปลี่ยนคำนำหน้านาม 11   รายการ
          การออกใบแทนชื่อบุคคล 9   รายการ
          การคัดรับรองรายการทะเบียนทั่วไป 91   รายการ