Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการให้บริการของสำนักงานเขตธนบุรี

รายงานการจัดเก็บภาษีของเขตธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (Up 7/12/2559)
รายงานสรุปยอดการประเมินและยอดการจัดเก็บภาษี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการ -
ผลการประเมิน 1,029,134.84 (- %)
ผลการจัดเก็บ 994,834.28 (- %)
ลูกหนี้ค้างชำระ 921,375.56
ยอดชำระ 219,116.39 (23.78 %)
ภาษีบำรุงท้องที่
ประมาณการ -
ผลการประเมิน 29,780.30 (- %)
ผลการจัดเก็บ 33,143.21 (- %)
ลูกหนี้ค้างชำระ 12,967.90
ยอดชำระ 3,985.80 (30.74 %)
ภาษีป้าย
ประมาณการ -
ผลการประเมิน 142,797.80 (- %)
ผลการจัดเก็บ 160,157.80 (- %)
ลูกหนี้ค้างชำระ -
ยอดชำระ -