เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการให้บริการของสำนักงานเขตธนบุรี

สถิติผู้มาขอรับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตธนบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (Up 7/12/2559)

สถิติผู้มาขอรับบริการ
ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตธนบุรี
(ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559)

 
งานทะเบียนราษฎร
          การกำหนดเลขหมายประจำบ้าน 1   รายการ
          การแจ้งรื้อบ้าน 8   รายการ
          การแจ้งการเกิด 198   รายการ
          การแจ้งการตาย 93   รายการ
          การแจ้งย้ายเข้า 392   รายการ
          การแจ้งย้ายออก 616   รายการ
          การแจ้งย้ายภายในเขต 81   รายการ
          การแจ้งย้ายคนออกของคนที่ไปต่างประเทศ -   รายการ
          การเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน 1   รายการ
          การจำหน่ายรายการบุคคล -   รายการ
          การแก้ไขรายการบุคคล 172   รายการ
          การจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน -   รายการ
          การจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 5   รายการ
          การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 5   รายการ
          การคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร 589   รายการ
 
งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
          การทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,876   รายการ
          การคัดรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน 11   รายการ
 
งานทะเบียนทั่วไป
          การจดทะเบียนสมรส 54   รายการ
          การจดทะเบียนหย่า 24   รายการ
          การจดทะเบียนรับรองบุตร 4   รายการ
          การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 6   รายการ
          การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม -   รายการ
          การบันทึกฐานะของภริยา -   รายการ
          การบันทึกฐานะแห่่งครอบครัว 2   รายการ
          การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อรอง 52   รายการ
          การตั้งชื่อสกุล 7   รายการ
          การอนุญาตหรือร่วมใช้ชื่อสกุล 1   รายการ
          การยกเลิกชื่อสกุล 2   รายการ
          การเปลี่ยนคำนำหน้านาม 8   รายการ
          การออกใบแทนชื่อบุคคล 6   รายการ
          การคัดรับรองรายการทะเบียนทั่วไป 80   รายการ