เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการให้บริการของสำนักงานเขตธนบุรี

รายงานการจัดเก็บภาษีของเขตธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 (Up 11/11/2559)
รายงานสรุปยอดการประเมินและยอดการจัดเก็บภาษี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2559
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการ -
ผลการประเมิน 575,911.47 (- %)
ผลการจัดเก็บ 802,168.85 (- %)
ลูกหนี้ค้างชำระ 921,375.56
ยอดชำระ 169,975.52 (18.45 %)
ภาษีบำรุงท้องที่
ประมาณการ -
ผลการประเมิน 16,408.00 (- %)
ผลการจัดเก็บ 17,930.22 (- %)
ลูกหนี้ค้างชำระ 12,967.90
ยอดชำระ 894.50 (6.90 %)
ภาษีป้าย
ประมาณการ -
ผลการประเมิน 124,884.80 (- %)
ผลการจัดเก็บ 134,679.80 (- %)
ลูกหนี้ค้างชำระ -
ยอดชำระ -