เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการให้บริการของสำนักงานเขตธนบุรี

สถิติผู้มาขอรับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตธนบุรี ประจำเดือนกันยายน 2559 (Up 5/10/2559)

สถิติผู้มาขอรับบริการ
ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตธนบุรี
(ประจำเดือนกันยายน 2559)

 
งานทะเบียนราษฎร
          การกำหนดเลขหมายประจำบ้าน 5   รายการ
          การแจ้งรื้อบ้าน 9   รายการ
          การแจ้งการเกิด 203   รายการ
          การแจ้งการตาย 116   รายการ
          การแจ้งย้ายเข้า 509   รายการ
          การแจ้งย้ายออก 914   รายการ
          การแจ้งย้ายภายในเขต 130   รายการ
          การแจ้งย้ายคนออกของคนที่ไปต่างประเทศ 1   รายการ
          การเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน 3   รายการ
          การจำหน่ายรายการบุคคล 1   รายการ
          การแก้ไขรายการบุคคล 294   รายการ
          การจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน -   รายการ
          การจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 15   รายการ
          การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 3   รายการ
          การคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร 434   รายการ
 
งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
          การทำบัตรประจำตัวประชาชน 2,029   รายการ
          การคัดรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน 4   รายการ
 
งานทะเบียนทั่วไป
          การจดทะเบียนสมรส 56   รายการ
          การจดทะเบียนหย่า 12   รายการ
          การจดทะเบียนรับรองบุตร 2   รายการ
          การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 6   รายการ
          การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม -   รายการ
          การบันทึกฐานะของภริยา -   รายการ
          การบันทึกฐานะแห่่งครอบครัว 1   รายการ
          การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อรอง 51   รายการ
          การตั้งชื่อสกุล 8   รายการ
          การอนุญาตหรือร่วมใช้ชื่อสกุล -   รายการ
          การยกเลิกชื่อสกุล 4   รายการ
          การเปลี่ยนคำนำหน้านาม 8   รายการ
          การออกใบแทนชื่อบุคคล 11   รายการ
          การคัดรับรองรายการทะเบียนทั่วไป 77   รายการ