Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการให้บริการของสำนักงานเขตธนบุรี

รายงานการจัดเก็บภาษีของเขตธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 (Up 5/10/2559)
รายงานสรุปยอดการประเมินและยอดการจัดเก็บภาษี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการ 151,000,000.00
ผลการประเมิน 133,994,799.05 (88.74 %)
ผลการจัดเก็บ 134,045,538.66 (88.77 %)
ลูกหนี้ค้างชำระ 309,836.72
ยอดชำระ 23,904.15 (7.72 %)
ภาษีบำรุงท้องที่
ประมาณการ 1,600,000.00
ผลการประเมิน 185,665.00 (11.60 %)
ผลการจัดเก็บ 1,492,343.85 (93.27 %)
ลูกหนี้ค้างชำระ 18,802.30
ยอดชำระ 15,413.90 (81.98 %)
ภาษีป้าย
ประมาณการ 16,200,000.00
ผลการประเมิน 13,182,251.00 (81.37 %)
ผลการจัดเก็บ 13,164,891.00 (81.26 %)
ลูกหนี้ค้างชำระ -
ยอดชำระ -