Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการให้บริการของสำนักงานเขตธนบุรี

สถิติผู้มาขอรับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตธนบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (Up 8/9/2559)

สถิติผู้มาขอรับบริการ
ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตธนบุรี
(ประจำเดือนสิงหาคม 2559)

 
งานทะเบียนราษฎร
          การกำหนดเลขหมายประจำบ้าน 6   รายการ
          การแจ้งรื้อบ้าน 2   รายการ
          การแจ้งการเกิด 220   รายการ
          การแจ้งการตาย 92   รายการ
          การแจ้งย้ายเข้า 387   รายการ
          การแจ้งย้ายออก 567   รายการ
          การแจ้งย้ายภายในเขต 111   รายการ
          การแจ้งย้ายคนออกของคนที่ไปต่างประเทศ -   รายการ
          การเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน 1   รายการ
          การจำหน่ายรายการบุคคล -   รายการ
          การแก้ไขรายการบุคคล 195   รายการ
          การจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน -   รายการ
          การจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ -   รายการ
          การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 1   รายการ
          การคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร 573   รายการ
 
งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
          การทำบัตรประจำตัวประชาชน 2,267   รายการ
          การคัดรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน 4   รายการ
 
งานทะเบียนทั่วไป
          การจดทะเบียนสมรส 56   รายการ
          การจดทะเบียนหย่า 28   รายการ
          การจดทะเบียนรับรองบุตร 14   รายการ
          การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 4   รายการ
          การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม -   รายการ
          การบันทึกฐานะของภริยา -   รายการ
          การบันทึกฐานะแห่่งครอบครัว 1   รายการ
          การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อรอง 51   รายการ
          การตั้งชื่อสกุล 5   รายการ
          การอนุญาตหรือร่วมใช้ชื่อสกุล 6   รายการ
          การยกเลิกชื่อสกุล 4   รายการ
          การเปลี่ยนคำนำหน้านาม 14   รายการ
          การออกใบแทนชื่อบุคคล 2   รายการ
          การคัดรับรองรายการทะเบียนทั่วไป 101   รายการ