Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้บริหารสำนักงานเขตธนบุรี


ผู้บริหารสำนักงานเขตธนบุรี
 

 นายเจน วราหะ
 ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

 นายวุฒิชัย เชื้อมั่นคง
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี
 ว่าที่ร้อยตรี เดชาธร  แสงอำนาจ
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี
 นางสาวอัญญารัตน์ รัตนวิโรจน์
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 นายชุมพล ตันหลงขจร
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
 นายเอกชัย  สุกแดง
 หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
 นายสัณชัย  รัตนพงษ์
 หัวหน้าฝ่ายโยธา
 นางนิระมล  วิมาลา
 หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 - ว่าง -
 หัวหน้าฝ่ายรายได้
 - ว่าง -
 หัวหน้าฝ่ายการคลัง
 นางพรายพันธ์  เจริญธรรม
 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
 นางทัศนีย์ รอดไพฑูรย์
 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

 นายพลกุล  อัญชลีกรณีย์
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

 พันโทเจด็จ  เกตุศักดิ์
 สัสดีเขตธนบุรี

 

                                                                                                   {update 21/1/2563}