Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้บริหารสำนักงานเขตธนบุรี


ผู้บริหารสำนักงานเขตธนบุรี
 

 นายเจน วราหะ
 ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

 นางสาวภาวนา ใจเสงี่ยม
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี
 นายวุฒิชัย เชื้อมั่นคง
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี
 - ว่าง -
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 นายชุมพล ตันหลงขจร
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
 นายเอกชัย  สุกแดง
 หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
 นายสัณชัย  รัตนพงษ์
 หัวหน้าฝ่ายโยธา
 นางนิระมล  วิมาลา
 หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 นางดวงใจ  ไพอนนท์
 หัวหน้าฝ่ายรายได้
 นางสาวพิณทิพย์  แพงทอง
 หัวหน้าฝ่ายการคลัง
 นางพรายพันธ์  เจริญธรรม
 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
 - ว่าง -
 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

 นายพลกุล  อัญชลีกรณีย์
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

 -
 สัสดีเขตธนบุรี