Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้บริหารสำนักงานเขตธนบุรี


ผู้บริหารสำนักงานเขตธนบุรี
 

 นายมนัส  ประจวบจินดา
 ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

 นางสาวภาวนา ใจเสงี่ยม
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี
 นางอลิศา แสวงผล
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี
 นายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 นายชุมพล ตันหลงขจร
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
 - ตำแหน่งว่าง -
 หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
 - ตำแหน่งว่าง -
 หัวหน้าฝ่ายโยธา
 - ตำแหน่งว่าง -
 หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 นางดวงใจ  ไพอนนท์
 หัวหน้าฝ่ายรายได้
 นางสาวญาดา  นัยนภาเลิศ
 หัวหน้าฝ่ายการคลัง
 - ตำแหน่งว่าง -
 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
 นางทรงรัตน์  ปานจำรุณ
 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

 นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

 พันโทนัฏพงค์ เพชรสง
 สัสดีเขตธนบุรี