เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประชาสัมพันธ์

แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
  


แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2563
 


 
แผนการปฏิบัติงานพัฒนาทำความสะอาดประจำเดือนมิถุนายน 2563 
แผนการล้างทางเท้า ผิวการจราจร ช่องตะแกรงรับน้ำฝน จุดผ่อนผัน สะพานลอยคนเดินข้าม จุดพักขยะ ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563