Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนข้าราชการและบุคลากรกรุงเทมพาหนครเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่น (Up 30/5/2562)
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
เฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด
สำนักงานเขตธนบุรี ขอความร่วมมือแจ้งเบาะแส
หากท่านพบการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตธนบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด
ของกรุงเทพมหานคร
 
สำหรับผู้แจ้งเบาะแส
                   สำนักงานเขตธนบุรี มีมาตรการคุ้มครองตามประกาศของสำนักงานเขตธนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น สรุปได้ดังนี้
                       1 กรณีบัตรสนเท่ห์ ไม่ลงลายมือชื่อ ที่อยู่ ตำแหน่ง ไม่รับไว้พิจารณา เว้นแต่มีการะบุหลักฐานปรากฏชัดแจ้งตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
                       2 กรณีผู้ร้องเรียนระบุชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องให้ถือเป็นความลับทางราชการแล้วส่งสำเนาโดยปิดชื่อผู้ร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษทำการสืบสวนทางลับว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่
                       3 กรณีไม่มีมูลให้ยุติเรื่องแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องราวทราบ กรณีผู้ร้องเรียน
 ข้าราชการต่างสังกัด กระทรวง ทบวง กรม ให้รายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้ร้องเรียนทราบ
                       4. กรณีผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อทางราชการ ผู้ร้องพึงมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนตามสมควร เช่น ความชอบหรือประกาศเกียรติคุณ แล้วแต่กรณีเป็นการพิเศษ
 
หากพบเห็นข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตธนบุรีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
กรุณาแจ้ง ผู้อำนวยการเขตธนบุรี
ที่อยู่ 160 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
หรือหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 2465 6413 เบอร์ติดต่อภายใน 5607
เว็บไซต์สำนักงานเขตธนบุรี : http://www.bangkok.go.th/thonburi
เฟซบุ๊คของสำนักงานเขตธนบุรี : https://www.facebook.com/thonburidistrict
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: thonburi_district@hotmail.com