Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เขตธนบุรีประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 5/2562 ประจำปี 2562 (Up 30/5/2562)
                    วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี มอบหมายให้นายวุฒิชัย เชื้อมั่นคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 5/2562 ประจำปี 2562 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตธนบุรี ผู้แทนคณะกรรมการชุมชนทั้ง 44 ชุมชน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยในการประชุมได้แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ร่วมปรึกษาหารือการดำเนินงานชุมชน พร้อมรับฟังข้อร้องเรียนเสนอแนะจากผู้แทนชุมชนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและบูรณาการพัฒนาการชุมชนในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพต่อไป