Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สำนักงานเขตธนบุรี จัดการประชุมกรรมการชุมชน ครั้งที่ 13/2561 (Up 6/11/2561)

                    นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี แจ้งว่า สำนักงานเขตธนบุรีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารเขตและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนสถานีดับเพลิง , ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ , เจ้าหน้าที่ทหาร ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมหารือสรุปแนวทาง การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 13/2561 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 18.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตธนบุรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5636-8