เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สำนักงานเขตธนบุรี รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา (ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2) (Up 25/10/2561)

                    นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี แจ้งว่า สำนักงานเขตธนบุรีได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตธนบุรี ช่วงระยะเวลาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง พร้อมประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยใช้หลัก 5ป. (ปิด/เปลี่ยน/ปล่อย/ปรับปรุง/ปฏิบัติ) และ 1ข. (ขจัดไข่ยุงลายตามภาชนะที่มีน้ำขัง) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวัดขุนจันทร์ , โรงเรียนกันตทาราราม และโรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร , โรงเรียนวัดราชคฤห์ และโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5618 และ 5619