Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวสารควรรู้

เขตธนบุรีจัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเรื่องเอดส์ (Up 29/6/2558)

                    นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี แจ้งว่า โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่มีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็วเป็นปัญหาสำคัญ เร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไข และปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ที่เกิดขึ้นใหม่เรื่อย ๆ มีการติดเชื้อเอดส์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในสถานศึกษาซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตน การอยู่ร่วมกันในสังคมเกี่ยวกับเอดส์ให้มากขึ้น ดังนั้น สำนักงานเขตธนบุรี จึงได้จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเรื่องเอดส์ โดยจัดอบรมเยาวชนอายุระหว่าง 12 – 19 ปี จำนวน 50 คน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตธนบุรี

                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี กล่าวต่อไปว่า การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่เยาวชนด้วย กันได้ โดยจัดบรรยายในหัวข้อ ต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคเอดส์ เช่น สถานการณ์ปัญหาเอดส์ในประเทศไทยและกรุงเทพฯ การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ความแตกต่างระหว่าง หญิง-ชาย ทางเลือกของเยาวชนในการป้องกันเอดส์ และ แบ่งกลุ่มวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่นไทย เป็นต้น ซึ่งคาดว่าผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์มากขึ้น และป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ได้ ตลอดจนสามารถทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ หรือ อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ได้ต่อไป