/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถานพยาบาลในพื้นที่เขตธนบุรี

ได้แก่

1. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 26
3. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 27
4. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 36