/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวมใจสร้างพลัง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวมใจสร้างพลัง
ชื่อผลิตภัณฑ์ ตะกร้อลอดบ่วงจิ๋ว
หัวหน้ากลุ่ม นางวิมล แสงวิสุทธ์
สถานที่ผลิต 80 ซอย ต้นยาง แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0 2465 1962
โทรสาร 0 2465 1962
โทรศัพท์มือถือ 0816278372