/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


วิสาหกิจชุมชนบ้านขนมบดิน เขตธนบุรี

วิสาหกิจชุมชนบ้านขนมบดิน เขตธนบุรี
ชื่อผลิตภัณฑ์ ขนมบดิน
หัวหน้ากลุ่ม นางยุพิน น้อยปลา
สถานที่ผลิต 78 ซอย เทอดไท 9 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0 2466 3970