/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


วิสาหกิจชุมชนโป่งประดิษฐ์สมุนไพร

วิสาหกิจชุมชนโป่งประดิษฐ์สมุนไพร
ชื่อผลิตภัณฑ์ สมุนไพรพอกหน้า
หัวหน้ากลุ่ม นางประภา ชีวสาธน์
สถานที่ผลิต 399 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 4 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0 2413 3257
โทรศัพท์มือถือ 0891443790