/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถานีดับเพลิงในพื้นที่เขต

เขตธนบุรีมีสถานีดับเพลิงในพื้นที่จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1. สถานีดับเพลิงธนบุรี
2. สถานีดับเพลิงตลาดพลู