/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


ชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี

ข้อมูลของชุมชน  (ณ วันที่ 29 มกราคม 2563)
จำนวน ๔๓ ชุมชน ประกอบด้วย

๑.       ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย
๒.       ชุมชนสามัคคีธรรม
๓.       ชุมชนวัดบางสะแกใน
๔.       ชุมชนปากคลองบางสะแก
๕.       ชุมชนวัดกันตทาราราม
๖.       ชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่
๗.       ชุมชนโรงเจ ๑
๘.       ชุมชนโรงเจ ๒
๙.       ชุมชนตากสินสัมพันธ์
๑๐.     ชุมชนวัดอินทาราม
๑๑.     ชุมชนตรอกเทวดา
๑๒.     ชุมชนหลังศูนย์จันทร์ฉิมไพบูลย์
๑๓.     ชุมชนสวนพลู
๑๔.     ชุมชนพัฒนาบ้านล่าง
๑๕.     ชุมชนวัดหิรัญรูจี
๑๖.     ชุมชนวัดกัลยาณ์
๑๗.     ชุมชนกุฎีขาว
๑๘.     ชุมชนวัดบุปผาราม
๑๙.     ชุมชนวัดประยุรวงศ์
๒๐.     ชุมชนกุฎีจีน
๒๑.     ชุมชนโรงคราม
๒๒.     ชุมชนศรีภูมิ
๒๓.     ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
๒๔.     ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณ
๒๕.     ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ
๒๖.     ชุมชนบางไส้ไก่บ้านสมเด็จ
๒๗.     ชุมชนวัดประดิษฐาราม
๒๘.     ชุมชนสี่แยกบ้านแขก
๒๙.     ชุมชนประสานมิตร
๓๐.     ชุมชนเจริญนคร ๖๖
๓๑.     ชุมชนมะนาวหวาน
๓๒.     ชุมชนวัดราชวรินทร์
๓๓.     ชุมชนบางน้ำชน
๓๔.     ชุมชนหลังไปรษณีย์สำเหร่
๓๕.     ชุมชนสุทธาราม
๓๖.     ชุมชนเกื้อวิทยา
๓๗.     ชุมชนวัดดาวคนอง
๓8.     ชุมชนโกวบ๊อพัฒนา
39.     ชุมชนตรอกสะพานยาว
๔๐.     ชุมชนสนามแดง
๔๑.     ชุมชนแซ่ซิ้มสวนบน
๔๒.     ชุมชนสองร้อยห้อง
๔๓.     ชุมชนสายสัมพันธ์

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%