/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถานศึกษาในพื้นที่เขตธนบุรี

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์
1. โรงเรียนประถมสาธิตสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี 0 2473 7000 ต่อ 5700, 5702
2. โรงเรียนมัธยมสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี 0 2890 0841 - 50
3. โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ 0 2465 2860
4. โรงเรียนศึกษานารี ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ 0 2418 3152
5. โรงเรียนวัดอินทาราม ถนนเทอดไทย แขวงบางยี่เรือ 0 2465 3310
6. โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ถนนเทอดไทย แขวงตลาดพลู 0 2465 5976
7. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 162 ซอยเจริญนคร 65 แขวงดาวคะนอง 0 2468 2163
8. โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ 0 2465 4803
9. โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 112 ถนนเทศบาลสาย 1 ซอยกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ 0 2466 6912, 0 2465 7009
10. โรงเรียนซางตาครูส คอนแวนต์ 448 ถนนเทศบาลสาย 1 ซอยกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ 0 2465 0954
11 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณธนบุรี ซอยวัดกัลยาณ์ แขวงวัดกัลยาณ์ 0 2465 0730
12. โรงเรียนแสงอรุณ ซอยวัดกัลยาณ์ แขวงวัดกัลยาณ์ 0 2465 0703
13. โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร ซอยวัดกัลยาณ์ แขวงวัดกัลยาณ์ 0 2465 1820
14. โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ 0 2466 0928
15. โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1135 ถนนอิสรภาพ ซอย 9 แขวงหิรัญรูจี 0 2466 7885
16. โรงเรียนมณีวิทยา ซอยตากสิน 22 แขวงบุคคโล 0 2477 8830 - 2
17. โรงเรียนมนตรีวิทยา 1411/2 ถนนริมทางรถไฟ ซอยมหาทุน 2 แขวงตลาดพลู 0 2476 6331
18. โรงเรียนกงลี้จงซัน 817 ถนนเทอดไทย ถนนริมทางรถไฟ แขวงตลาดพลู 0 2466 7448
19. โรงเรียนพรประสาทวิทยา 1060 ถนนเทอดไทย แขวงตลาดพลู 02 465 0301
20. โรงเรียนอำนวยศิษย์ศึกษา 198/3 ถนนวุฒากาส ซอย 16 แขวงตลาดพลู 0 2465 3342
21. โรงเรียนสหนิยมวิทยา 229/1 ถนนริมทางรถไฟ ซอยตากสิน 4 แขวงบางยี่เรือ 0 2472 1001
22. โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 356/11 ถนนเทอดไทย ซอยวัดโพธินิมิตร แขวงบางยี่เรือ 0 2466 2667
23. โรงเรียนเกื้อวิทยา ถนนเจริญนคร ซอย 48 แขวงสำเหร่ 0 2437 7431
24. โรงเรียนฤดีศึกษา 51 ถนนตากสิน ซอย 19 แขวงสำเหร่ 0 2438 3858
25. มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ 0 2890 1801
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี 0 2890 2841 - 50