/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี
 
ชื่อโรงเรียน
เว็บไซด์ของโรงเรียน
โทรศัพท์
โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ http://203.155.220.242/watprayurawong/ 0 2466 2465
โรงเรียนวัดขุนจันทร์ http://www.geocities.com/kunjansc2003/ 0 2466 3075
โรงเีรียนวัดบุคคโล http://www.thai.net/bukkaloscschool/ 0 2468 0659
โรงเรียนวัดดาวคนอง http://www.thai.net/watdaokanong/ 0 2468 0654
โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร http://www.thai.net/kkanlayanamit/ 0 2466 2655
โรงเรียนวัดราชคฤห์ http://www.smileschool-whitenet.com/watrajchaku/index.html 0 24660859
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม http://www.smileschool-whitenet.com/watpraditharam/ 0 2466 3442
โรงเรียนวัดบางสะแกใน http://www.thai.net/sakaenai/ 0 2476 6280
โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ http://www.thai.net/watwaerurachin/ 0 2466 0584
โีรงเรียนกันตทาราราม http://203.155.220.242/kantasc/ 0 24660390
โรงเรียนวัดโพธินิมิตร http://203.155.220.242/watpotinimit/ 0 2466 3441
โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย http://www.smileschool-whitenet.com/watmaiyainuy 0 2465 0424
โรงเรียนวัดกระจับพินิจ http://203.155.220.242/watkrajabpinit/ 0 2477 9158
โรงเรียนวัดราชวรินทร์ http://www.thai.net/ratjawarin/ 0 2438 8660
โรงเรียนวัดบางสะแกนอก http://www.smileschool-whitenet.com/bangsakaenoke/index.htm 0 2465 0350
โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ http://203.144.166.11/watyaisrisuphan 0 2465 8104
โรงเรียนวัดบางน้ำชน http://203.155.220.242/watbangnamchon/ 0 2460 1303