/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


ติดต่อสำนักงานเขต


สำนักงานเขตสำนักงานเขตธนบุรี
160 ถนนเทอดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
สายรถประจำทางที่ผ่านหน้าเขต 4, 9, 43, 111
โทรศัพท์ 0 2465 0025, 0 2465 1292, 0 2465 1012, 0 2465 9670, 02465 2089, 0 24655132, 0 2465 3024, 0 24655053, 0 2466 2285, 0 2466 7562, 0 2466 9730
E-Mail : thonburi_district@hotmail.com (สำรอง thonburdistrict@gmail.com)
Facebook :  facebook สำนักงานเขตธนบุรี  /  facebook ฝ่ายปกครอง  /  facebook ฝายทะเบียน  /  facebook ฝ่ายโยธา  /  facebook ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  /  facebook ฝ่ายรายได้  /  facebook ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  /    /  facebook ฝ่ายการศึกษา  /  facebook ฝ่ายการคลัง  /  facebook ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
Web Link :  website ฝ่ายการศึกษา  /  website ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
Webboard :  webboard สำนักงานเขตธนบุรี  /  webboard ฝ่ายการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ สำนักงานเขตธนบุรี
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ : ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานเขตธนบุรี

 
สำนักงานเขตธนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์กลาง : 0 2465 0025
หน่วยงาน
โทรศัพท์ติดต่อภายใน
โทรสาร
ผู้อำนวยการเขต 5603 หรือ 5600  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 5604 หรือ 5601  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 5605 หรือ 5602  
ฝ่ายปกครอง 5606-9 และ 5647 0 2465 6413
ฝ่ายทะเบียน 5612 และ 5639-42 และ 5645 0 2472 0875
ฝ่ายโยธา 5614-16 0 2465 5662
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5617-19 0 2890 0624
ฝ่ายรายได้ 5620-22 0 2890 0621
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 5623-25 0 2465 5662
ฝ่ายการศึกษา 5626-28 5628
ฝ่ายการคลัง 5629-32 0 2465 6367
ฝ่ายเทศกิจ 5633-35 0 2890 1196
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 5636-38 5638
One Stop Service 5639-45  
สัสดีเขต 5610