Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คู่มือปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564)

 
ฝ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร

  1.  ฝ่ายปกครอง
 
คลิกที่นี่

  2.  ฝ่ายทะเบียน
 
คลิกที่นี่

  3.  ฝ่ายเทศกิจ
 
คลิกที่นี่
 
  4.  ฝ่ายการคลัง

 
คลิกที่นี่

  5.  ฝ่ายการศึกษา
 
คลิกที่นี่

  6.  ฝ่ายโยธา
 
คลิกที่นี่

  7.  ฝ่ายรายได้

       คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
       และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

 
คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
 

  8.  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 
คลิกที่นี่

  9.  ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 
คลิกที่นี่

  10.  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 
คลิกที่นี่