Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการศึกษา

บันทึกขอคัดทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษากรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

ใบขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร
​ดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่