Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการศึกษา

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ใบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน คลิกที่นี่
2 แบบคำร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน คลิกที่นี่
3 บันทึกขอคัดทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่
4 ใบขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร คลิกที่นี่
5 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร คลิกที่นี่
6 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล คลิกที่นี่