Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายเทศกิจ

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป คลิกที่นี่
2 คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.5)   คลิกที่นี่
3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.6)   คลิกที่นี่
4 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.1) คลิกที่นี่