Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายเทศกิจ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  

คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.5)  
•เปิดอ่านเอกสาร PDF

คำขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.6)  
•เปิดอ่านเอกสาร PDF


คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.1)  
•เปิดอ่านเอกสาร PDF