Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    
  1.1   แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / หนังสือมอบอำนาจ  คลิกที่นี่
  1.2   แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง (กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิการรับเงิน) / หนังสือมอบอำนาจ คลิกที่นี่
2 เบี้ยความพิการ    
  2.1   แบบแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยความพิการ / หนังสือมอบอำนาจ คลิกที่นี่
  2.2   แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง (กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิการรับเงิน) / หนังสือมอบอำนาจ คลิกที่นี่
3 ใบมอบฉันทะ คลิกที่นี่
4 คำร้องขออนุญาตการต่างๆ   คลิกที่นี่
5 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดทำศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ทสท.01)   คลิกที่นี่
6 ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการชุมชน  คลิกที่นี่
7 การจัดตั้งชุมชน คลิกที่นี่