Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการคลัง

การปฏิบัติงานตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ฝ่ายการคลัง  

สรุปหนังสือสั่งการระบบ e-GP 
        ระเบียบวาระการประชุม   •เปิดอ่านเอกสาร PDF

        (เอกสารเลขที่ ๑)   •เปิดอ่านเอกสาร PDF

        เอกสารเลขที่ ๒   •เปิดอ่านเอกสาร PDF

        ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  •เปิดอ่านเอกสาร PDF

E-mail:khlangthawiwatthana@gmail.com 

facebook/ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทวีวัฒนา  

หลักฐานการรับเงิน   •เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบฟอร์มการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  •เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  •เปิดอ่านเอกสาร PDF


แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  •เปิดอ่านเอกสาร PDF

การปรับปรุงอัตราค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ อัตราค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป
เปิดอ่านเอกสาร PDF


ใบสำคัญรับเงิน   ดาวน์โหลดที่นี่

ใบรับรองการจ่ายเงิน  ดาวน์โหลดที่นี่

ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร  ดาวน์โหลดที่นี่

แบบเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค  ดาวน์โหลดที่นี่

บันทึกการส่งและรับมอบเงิน  ดาวน์โหลดที่นี่


หนังสือมอบอำนาจ  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือมอบอำนาจ (นิติบุคคล)  ดาวน์โหลดที่นี่