Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง

การติดต่อราชการฝ่ายปกครอง
 

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร)  
•เปิดอ่านเอกสาร PDF

รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์  
•เปิดอ่านเอกสาร PDF

การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ  
•เปิดอ่านเอกสาร PDF

การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม 
เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบหนังสือมอบอำนาจทั่วไป 
•เปิดอ่านเอกสาร PDF

เอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัย ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
•เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบขออนุญาตการต่างๆ 
•เปิดอ่านเอกสาร PDF

หนังสือคู่มือติดต่อราชการ  
•เปิดอ่านเอกสาร PDF