Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 คำร้องขออนุญาตต่าง ๆ คลิกที่นี่
2 แบบ ส.ค.1 คำขอจดทะเบียนสมาคม คลิกที่นี่
3 แบบ ส.ค.2 คำขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม คลิกที่นี่
4 แบบ ส.ค.3 คำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม คลิกที่นี่
5 บันทึกคำให้การของบุคคลผู้ที่จะเป็นกรรมการของสมาคม คลิกที่นี่
6 แบบ ม.น.1 คำขอจดทะเบียนมูลนิธิ คลิกที่นี่
7 แบบ ม.น.2 คำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ/ คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ คลิกที่นี่
8 บันทึกคำให้การของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ คลิกที่นี่
9 แบบ ท.พ. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ คลิกที่นี่
10 เอกสารแนบ ท.พ. (กรณีขายสินค้าผ่านเว็บไซต์) คลิกที่นี่
11 หนังสือมอบอำนาจ คลิกที่นี่
12 คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองเอกสาร/ใบแทน คลิกที่นี่