Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แบบ อภ.1 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คลิกที่นี่
2 แบบ อภ.3 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คลิกที่นี่
3 แบบ อภ.4 คำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คลิกที่นี่
4 แบบ อภ.6 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คลิกที่นี่
5 แบบ อภ.8 คำขอโอนการดำเนินกิจการ คลิกที่นี่
6 แบบ อภ.9 คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ คลิกที่นี่
7 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ คลิกที่นี่
8 แบบ ส.ฌ.1 คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน คลิกที่นี่
9 แบบ ต.อ.4 เรื่องราวขอรับใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน คลิกที่นี่
10 แบบ สอ.1 คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร คลิกที่นี่
11 แบบ สอ.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร คลิกที่นี่
12 แบบ สอ.8 คำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร คลิกที่นี่
13 แบบ สอ.10 คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร คลิกที่นี่
14 แบบ สอ.11 คำขอโอนการดำเนินกิจการ สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร คลิกที่นี่
15 แบบ สอ.12 คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร คลิกที่นี่
16 แบบ ส.ณ.1 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ คลิกที่นี่
17 แบบ ส.ณ.5 คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ คลิกที่นี่
18 แบบ ส.ณ.6 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ คลิกที่นี่
19 แบบ ส.ณ.8 คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ คลิกที่นี่
20 แบบ ส.ณ.9 คำขอเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้าหรือลักษณะวิธีการจำหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้าหรือผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ คลิกที่นี่
21 แบบ ส.ณ.10 คำขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตหรือบัตรประจำตัวจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ คลิกที่นี่
22 แบบ ส.ณ.11 ใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่
23 แบบ ฆ.ษ.1 คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง คลิกที่นี่
24 แบบ สอ.13 คำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร คลิกที่นี่