Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรายได้

 ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรื่อนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)  คลิกที่นี่
2 แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)   คลิกที่นี่
3 แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)   คลิกที่นี่
4 แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดินการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.8)   คลิกที่นี่
5 แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรืออัตราภาษีสำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง (ภ.บ.ท.8 ก.)   คลิกที่นี่
6 หนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541)   คลิกที่นี่
7 คำร้องขออนุญาตการต่างๆ   คลิกที่นี่
8 หนังสือมอบอำนาจ   คลิกที่นี่
9 คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด คลิกที่นี่ 
10  คำร้องแจ้งปลดป้าย-เปลี่ยนแปลงป้าย คลิกที่นี่