Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายโยธา

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร คลิกที่นี่
2 แบบ ข.2 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร คลิกที่นี่
3 แบบ ข.3 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร คลิกที่นี่
4 แบบ ข.4 คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเท้าออกของรถเพื่อการอื่น คลิกที่นี่
5 แบบ ข.5 แบบต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น คลิกที่นี่
6 แบบ ข.6 คำขอใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร คลิกที่นี่
7 แบบ ข.7 คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง คลิกที่นี่
8 แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร คลิกที่นี่
9 หนังสือรับรองให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน คลิกที่นี่
10 บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน คลิกที่นี่
11 ใบรับรองวิศวกรผู้ควบคุม คลิกที่นี่
12 ใบรับรองสถาปนิกผู้ควบคุมงาน คลิกที่นี่
13 แบบ น.4 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุม ตามมาตรา 29 (แบบคำขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้นถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร) คลิกที่นี่
14 แบบ น.5 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง คลิกที่นี่
15 แบบ น.6 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง คลิกที่นี่
16 แบบ น.7 หนังสือแจ้งการบอกเบิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 30 วรรคสอง คลิกที่นี่
17 แบบ น.8 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แนบกับแบบ น.7) คลิกที่นี่
18 แบบ ค.1 ใบแจ้งการขุดดิน คลิกที่นี่
19 บันทึก ป.ค. 14 คลิกที่นี่
20 สัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สิน คลิกที่นี่
21 แบบ ร.ส.1 คำร้องขออนุญาตโฆษณา คลิกที่นี่
22 หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ คลิกที่นี่
23 หนังสือมอบอำนาจของผู้ขออนุญาต คลิกที่นี่
24 หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน คลิกที่นี่
25 คำร้องขออนุญาตตัดคัดหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และหรือทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ คลิกที่นี่