Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายทะเบียน

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 คำขอตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน คลิกที่นี่
2 ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน คลิกที่นี่
3 ใบแจ้งการตาย คลิกที่นี่
4 สัญญาหย่าโดยความยินยอม คลิกที่นี่
5 หนังสือมอบหมายและยินยอม คลิกที่นี่
6 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านหรืออาคาร คลิกที่นี่