Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายทะเบียน


ติดต่อฝ่ายทะเบียนและเตรียมพร้อมก่อนไปใช้บริการที่เขต
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

คำขอตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน 
•เปิดอ่านเอกสาร PDF

ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน 
•เปิดอ่านเอกสาร PDF

ใบแจ้งการตาย 
•เปิดอ่านเอกสาร PDF

สัญญาหย่าโดยความยินยอม
•เปิดอ่านเอกสาร PDF

หนังสือมอบหมายและยินยอม
•เปิดอ่านเอกสาร PDF