Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเข้มร้านค้า ร้านอาหาร (22 มิ.ย. 63)
        เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจ ร่วมออกตรวจเข้มร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงผ่อนคลายมาตรการ Lockdown