Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ (07)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (9 มี.ค. 63)
        ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อฝึกอาชีพส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพ ตลอดจนทักษด้านการดูแลตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้

        หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร :

        1. หลักสูตรคอมพิวเตอร์
        2. หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์
        3. หลักสูตรช่างเย็บหนัง
        4. หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า
 

        คุณสมบัติผู้สมัคร :

        1. อายุระหว่าง 15-40 ปี ที่มีลักษณะความพิการ 6 ประเภท ได้แก่ ความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางจิตใจและพฤติกรรม ความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการเรียนรู้ และความพิการทางออทิสติก
        2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ ไม่ติดสารเสพติด ไม่เป็นโรคเรื้อรังและโรงติดต่อร้ายแรง
 

        ใบรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ :  คลิกที่นี่

 
        เกณฑ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ปีงบประมาณ 2563 : คลิกที่นี่ 

      

        วิธีการสมัคร :

        สนใจสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต โทร 02 462 5008  ต่อ 103
        หรือ นางสาวจุฑามาศ ร่วมสุขสมสกุล ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต โทร 08 8020 0829
 

        ข้อมูลเพิ่มเติม :

        สนใจสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต โทร 02 462 5008  ต่อ 103         
        หรือ นางสาวจุฑามาศ ร่วมสุขสมสกุล ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต โทร 08 8020 0829