Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ (07)

งานมหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ Bangkok Enjoy Aging “อาวุโสโก้เก๋า” (20 พ.ย. 62)
        กรุงเทพมหานครได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ เนื่องจากมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 1 ล้านคน หรือประมาณ 18.9% การดูแลผู้สูงอายุจำนวนมากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเตรียมพร้อมรับมือกับจากสังคมสูงวัยนั้น กรุงเทพมหานครตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565) เป็นแผนแม่บทให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันอย่างมีทิศทาง โดยพัฒนาและจัดทำบริการต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ ครอบคลุมทุกมิติทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม การดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ด้วยการเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และความใส่ใจในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สันทนาการ บริการที่สำนักงานเขต การเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพ และการเดินทางด้วยรถตู้วีลแชร์ รวมทั้งยกระดับการให้บริการด้านนันทนาการจากศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพื่อให้เป็นแหล่งสำหรับคนทุกวัย ทั้งเด็กและเยาวชน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ
          ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมสัญจรเพื่อผู้สูงอายุแบบครบวงจร พร้อมเข้ารับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร อาทิ ตรวจสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพการเงิน และร่วมสนุกกับกิจกรรมนันทนาการจากศูนย์สร้างสุขทุกวัย อาทิ รวมหมู่ Exercise Workshop พร้อมรับชมการแสดงจากผู้อาวุโส ชมการแสดงโขน การแสดงพื้นบ้านของคนไทย เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อผู้สูงวัยและสินค้าภูมิปัญญาไทยของผู้สูงอายุ สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจรเพื่อผู้สูงอายุ “อาวุโสโก้เก๋า” ครั้งต่อไป กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 ต.ค.62 ณ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ และวันเสาร์ที่ 26 ต.ค.62 ณ อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : “Bangkok Enjoy Aging อาวุโสโก้เก๋า