Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ (07)

การประชุมคณะกรรมการ การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เขตทวีวัฒนา (9 ต.ค. 62)
        เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เขตทวีวัฒนา เพื่อประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล และการรับรองมาตรฐานในการบริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีผู้บริหารเขต หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของร่วมเข้าประชุม ณ ห้องอุทยาน เขตทวีวัฒนา