Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ (07)

การประชุมลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM2.5) (9 ต.ค. 62)
        เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานการประชุมการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประการภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือในการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ณ ห้องอุทยาน เขตทวีวัฒนา
        นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร ได้ยกระดับการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่แหล่งกำเนิดอย่างเข้มข้น โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้เกิดควันดำ ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน ตรวจสภาพเครื่องยนต์ตามระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด กำชับพนักงานขับรถยนต์ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อไม่ปฏิบัติงาน ลดการใช้รถเครื่องยนต์ดีเซล ตรวจวัดมลพิษรถราชการทุก 6 เดือน กรณีพบมลพิษเกินมาตรฐานให้แก้ไขทันที พร้อมทั้งให้ดำเนินการจัดเก็บขนมูลฝอยในถนนสายหลักและถนนสายรองให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 04.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน