Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ (07)

การประชุมคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะที่ 5 (1 ต.ค. 62)
        เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นางสาวกนกวรรณ เลี่ยมลิ้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา พร้อมผู้บริหารเขต ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ไทยอารี ประธานกรรมการ คณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะที่ 5 พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายอริยะ เมฆะกูล ผู้ตรวจราชการสูง ผู้แทนสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้แทนสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักการคลัง ผู้แทนสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้แทนสำนักงาน ก.ก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องอุทยาน สำนักงานเขตทวีวัฒนา
        ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมผลการดำเนินการของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ณ แปลงผักสาธิต (บริเวณด้านหลังสำนักงานเขตทวีวัฒนา) การทำเกษตรปลอดสารเคมี หลังชุมชนหมู่บ้านเปรมวดี ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา