Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

หมายเลขโทรศัพท์ ผู้บริหารเขตทวีวัฒนา

เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสำนักงานเขตทวีวัฒนา (02-441-4973-84)
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรภายใน
 - ว่าง - ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา 5501
นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมลิ้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 1 5505
นายมนัส  อยู่นาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 2 5504
นางพัฒน์สรณ์  เนียมหอม หัวหน้าฝ่ายปกครอง 5507,5508,5509,5510 Fax. 02 441 4734
นางสาวสมพิศ  เกษรบัว หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 5511 ห้อง One stop 5513 Fax. 5514
- ว่าง - หัวหน้าฝ่ายโยธา 5515,5516 Fax. 5517
นายวัชระ  พัฒอำพันธ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฯ 5518,5519 Fax. 5520
- ว่าง - หัวหน้าฝ่ายรายได้ 5521,5522 Fax. 5523
นางจุฑามาศ  กาญจนสินิทธ์ หัวหน้าฝ่ายการคลัง 5531,5532 Fax.02-441-4737
นางพิกุล  หงษ์วิไล หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 5527,5528 Fax. 5529
- ว่าง - หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ 5535,5537 Fax. 5536
ว่าทีร้อยตรี วัฒนา  ประยงค์พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 5533,5534 Fax. 02-441-4736
นางสาววีณา  ทองประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด ฯ 5524,5525 Fax. 5526
พ.ท.ณฐพงศ์  สุขสวัสดิ์ สัสดีเขต 5538
นายพิเชฏฐ์  นามเตียน หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 4 เขตทวีวัฒนา 02-441-3705