Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คณะผู้บริหารเขตทวีวัฒนา

คณะผู้บริหารเขตทวีวัฒนา (31 ส.ค. 64)
  
นายดิชา  คงศรี
ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5501

 
นายณรงค์  ตาปสนันทน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5503

 
นางพนัสดา  ทองฝาก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5501

 
นางพัฒน์สรณ์  เนียมหอม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5506

 
นางสาวสมพิศ  เกษรบัว
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5511

 
นางสาววีณา  ทองประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5524-5

 
นางจุฑามาศ  กาญจนสินิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5531

 
นางพิกุล  หงษ์วิไล
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5527

 
นายณรงค์  รักษ์คิด
หัวหน้าฝ่ายโยธา

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5515

 
นางจิรานันท์  พรหมเมศร์
หัวหน้าฝ่ายรายได้

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5521

 
นางสาวยุคล  เดชประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิ์การสังคม

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5535-6

 
ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา  ประยงค์พันธุ์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5533

 
นายวัชระ  พัฒอำพันธ์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5518

 
พันโท จำลอง  เทียนทอง
สัสดีเขตทวีวัฒนา

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5538