Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คณะผู้บริหารเขตทวีวัฒนา (01)

คณะผู้บริหารเขตทวีวัฒนา (15 พ.ค. 63) 
นายพรเลิศ  เพ็ญพาส
ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา
นายณรงค์  ตาปสนันทน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา

 
นายมนัส  อยู่นาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา

 
นางพัฒน์สรณ์  เนียมหอม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวสมพิศ  เกษรบัว
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นางสาววีณา  ทองประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
นางจุฑามาศ  กาญจนสินิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นางพิกุล  หงษ์วิไล
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
นายณรงค์  รักษ์คิด
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นางจิรนันท์  พรหมเมศร์
หัวหน้าฝ่ายรายได้
นางสาวยุคล  เดชประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิ์การสังคม
ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา  ประยงค์พันธุ์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นายวัชระ  พัฒอำพันธ์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล