Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คณะผู้บริหารเขตทวีวัฒนา

คณะผู้บริหารเขตทวีวัฒนา (2 ต.ค. 62) 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา
นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมลิ้ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา

 
นายมนัส  อยู่นาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา

 
นางพัฒน์สรณ์  เนียมหอม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวสมพิศ  เกษรบัว
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นางสาววีณา  ทองประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
นางจุฑามาศ  กาญจนสินิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นางพิกุล  หงษ์วิไล
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายโยธา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายรายได้
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิ์การสังคม
ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา  ประยงค์พันธุ์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นายวัชระ  พัฒอำพันธ์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล