Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1.   ประชุมคณะกรรมการชุมชน 16 ชุมชน
      ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563
คลิกที่นี่
2.    โครงการฝึกอบรม “อาสาฉุกเฉินชุมชน”
       เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
คลิกที่นี่
3.   ประชุมคณะกรรมการชุมชน 16 ชุมชน
      ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
คลิกที่นี่
4.   ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามปัญหา
      ยาเสพติดเขตทวีวัฒนา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
คลิกที่นี่
5.   การประชุมคณะกรรมการชุมชน 16 ชุมชน
      ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564
คลิกที่นี่
6.   การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนระดับเขต
      เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564
คลิกที่นี่
7.   ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
      เขตทวีวัฒนา (ศปถ.เขตทวีวัฒนา) ครั้งที่ 1/2564
      เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564
คลิกที่นี่
8.   การประชุมคณะกรรมการชุมชน 16 ชุมชน
      ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564
คลิกที่นี่